Polityka prywatności

 • Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy kwestii związanych z korzystaniem ze strony inpublic.pl oraz przetwarzaniem danych osobowych powierzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych przez In Public Sp. Z o.o., ul. Sobieskiego 27 lok. 25, 40-082 Katowice, NIP 6343033203, KRS 0001077553, REGON 527267264, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości.

1. Zasada ochrony prywatności

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze Świadczeniem Usług Drogą Elektroniczną przez In Public Sp. Z o.o., ul. Sobieskiego 27 lok. 25, 40-082 Katowice, NIP 6343033203, KRS 0001077553, REGON 527267264.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące osób przekazujących swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz innych osób, których dane zgłosiła ta osoba, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
 3. Odbiorcą danych osobowych jest In Public Sp. Z o.o., ul. Sobieskiego 27 lok. 25, 40-082 Katowice, NIP 6343033203, KRS 0001077553, REGON 527267264.
 4. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych lub podanie nieprawdziwych danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowy kontakt.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zaakceptowania przez osobę przekazującą dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego niniejszej polityki prywatności, uzasadnionego interesu administratora.

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością bądź działalnością In Public Sp. z o.o., w tym w celu nawiązania kontaktu z osobą przekazującą dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz dalszego odpłatnego Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na rzecz osób przekazujących dane osobowe za pośrednictwem formularza
 2. Dane osobowe, które przetwarza administrator to między innymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne dane osobowe powierzone przez formularz kontaktowy w polu “wiadomość”.
 3. Podczas korzystania przez osoby odwiedzające stronę w domenie inpublic.pl, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies).
 4. Celem cookies jest: dostosowanie zawartości strony internetowej inpublic.pl do indywidualnych preferencji osób odwiedzających stronę, optymalizacja korzystania ze strony, tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawiefunkcjonalności strony i jej struktury, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług, utrzymaniesesji użytkownika, ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach
 5. Pliki cookies nie zawierają danych kontaktowych użytkownika serwisu inpublic.pl
 6. Osoba odwiedzająca stronę inpublic.pl sama decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 7. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne w serwisie inpublic.pl
 8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla nawiązania kontaktu oraz realizacji umów z podmiotami zainteresowanymi współpracą z In Public Sp. Z o.o.. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).

4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Adresem właściwym do zgłaszania wszelkich modyfikacji jest: rodo@inpublic.pl
 2. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

 1. Dane Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu In Public Sp. Z o.o. w ramach strony inpublic.pl. Domena korzysta wyłącznie z usługi Piksel Facebooka. Usługa ta umożliwia: Wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom; Zwiększenie sprzedaży; Pomiar wyników reklam.
 3. Osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego może zapoznać się z witryną Dostawcy Usługi Piksel Facebooka pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=12053766828 32142
 4. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej).